/ ЗАМЕНА - ВРАЌАЊЕ НА ПРОИЗВОД

ЗАМЕНА - ВРАЌАЊЕ НА ПРОИЗВОД


Почитувани потрошувачи,

МедиаНет компјутерс нуди можност за замена на производ што е купен во нашата мрежа, во рок од 8 ден од купувањето.

Замената може да биде направена доколку се исполнети следните услови:
  • Производот да не е употребуван и заедно со амбалажата да е во иста состојба како што е купен.
  • Амбалажата несмее да биде оштетена на било кој начин и истата мора да ги има фабричките пломби и етикети.
  • Клиентот да ги приложи фискалната сметка и пропратната документација.

Замената потрошувачите може да ја реализираат во просториите на МедиаНет компјутерс.