MERP Производство


MERP Производство е интегрално режение за следење на производство, наменет за средни и големи компании. Со него можат да се следат една или повеќе производни целини, независно дали компанијата има еден или повеќе типови на производни дејности. Дополнително софтверот овозможува и следење на магацини за Трговска роба а во себе содржи и модул за ЛОН т.е евиденција на увоз за облагородување. Софтверот се состои од три главни модули:

1. Магацин за суровини и материјали

 • Следење и планирање на Нарачки (Purchase Orders)

 • Можност за креирање на повеќе магацини со различни магационери

 • Внесување на приемници, издатници и преносници на материјали

 • Следење на залиха по централни броеви (следење на лотови)

2. Производство

 • Дефинирање на нормативи (BOM - Bill of Materials).

 • Можност за креирање на повеќе погони за производство, за шкарт и магацини за полупроизводи со различни магационери

 • Креирање и следење на работни налози

 • Креирање на документи Составници со која се задолжуваат производите и автоматски се раздолжуваат употребените материјали

 • Следење на залиха по централни броеви (следење на лотови)

3. Продажба и Готови Производи

 • Следење на Порачки (Orders)

 • Креирање на Фактури, Профактури денарски и девизни,

 • Креирање на Испратници и Пакинг Листи

 • Следење на залиха по централни броеви (следење на лотови)

Софтверот содржи и модули кои овозможуваат планирање на производтсво како и планирање на набавки на материјали, на неделна основа. Овозможува и финансова евиденција на купувачи и добавувачи, а по потреба може да се поврзи со Софтверот за Книговодство заради автоматско книжење на документите.

Screenshots - Производство