Софтвер за малопродажба


Софтверот е наменет за водење на мали бизниси како, продавници, ресторани, пицерии, сервиси...

Истиот ги има следните можности:

 • Внес на артикли (производи и услуги), нивна поделба по оддели и групи и евиденција на лагер

 • Евиденција на Фирми, и нивна поделба на Купувачи, Добавувачи или Физички лица

 • Подесување на корисници на програмата (продавачи, келнери, сервисери...) и дефинирање на права

 • Продажба со издавање на фискална сметка, со можност за поврзување на сите типови фискални апарати

 • Прием на роба и печатење на ПЛТ

 • Креирање на Испратници, Фактури, Профактури, Нивелации на цени

 • Евиденција на сервисни налози

 • Издавање на Гаранции

 • Водење на КДФИ - Книга за Дневни Финансови Извештаи

 • Автоматско печатење на ЕТ Книга

 • Материјална евиденција со можност за подесување на нормативи за пицерии и ресторани

 • Финансова евиденција на Купувачи и Добавувачи и книжење на изводи

 • Можност за мрежно поврзување како и поврзување за работа преку интернет, и можност за автоматско книжење во софтверот за Книговодство.


Screenshots - Софтвер за Малопродажба