Софтвер за Големопродажба


Софтверот е наменет за магацини за трговска стока со можност за мобилна продажба.

Истиот ги има следните можности:

 • Отварање на повеќе Магацини, Возила за мобилна продажба.

 • Внес на артикли (производи и услуги), нивна поделба по оддели и групи и дефинирање на евиденција на лагер

 • Внес на Фирми, и нивна поделба на Купувачи, Добавувачи

 • Подесување на корисници на програмата (администратор, магацинери, мобилни продавачи) и дефинирање на права

 • Продажба со креирање на фактури во готово и автоматско издавање на фискална сметка (мобилна продажба)

 • Прием на роба и печатење на Приемници

 • Креирање на Испратници, Повратници, Фактури, Профактури, Сторни фактури, Преносници

 • Можност на креирање на финансови документи: Одобренија, Задолженија, Компензација

 • Финансова евиденција на Купувачи и Добавувачи

 • Комплетна Материјална евиденција со можност за следливост на артиклите по лотови и датум на производство

 • Креирање на различни типови на извештаи за промет, контрола на влез и излез, спецификаци

 • Можност за мрежно поврзување како и поврзување за работа преку интернет и можност за автоматско книжење во софтверот за Книговодство.


Screenshots - Софтвер за Големопродажба